EverestUncensored

My Blog List

Pages

Search This Blog

Followers

Thursday, May 26, 2016

#MergeNepalTrafficPoliceIntoNepalPolice like @nypd plz @PokharelAnanda mama hajur woow ) के के गर्नु हुँदैन भन्ने सडकमा खटिने ट्रेफिकहरूलाइ प्रस्ट सिक्षा दिइयोस | २) नियम बनाउँदा, सडकमा खटिने ट्रेफिकहरूले दुरूप्रयोग गर्न नसक्ने बनाइयोस | ३) साइन बोर्डहरू राखियोस भन्ने अनुरोध र बिन्ति गर्दछु |

#MergeNepalTrafficPoliceIntoNepalPolice like @nypd plz @PokharelAnanda mama hajur woow ) के के गर्नु हुँदैन भन्ने सडकमा खटिने ट्रेफिकहरूलाइ प्रस्ट सिक्षा दिइयोस |
२) नियम बनाउँदा, सडकमा खटिने ट्रेफिकहरूले दुरूप्रयोग गर्न नसक्ने बनाइयोस |
३) साइन बोर्डहरू राखियोस भन्ने अनुरोध र बिन्ति गर्दछु |
Post a Comment